Chính sách cookie

Chính sách cookie này ("Chính sách") mô tả cookie là gì, cách thức và chúng được sử dụng bởi  trang web ("Trang web" hoặc "Dịch vụ") và bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào có liên quan của nó (gọi chung là "Dịch vụ"). Chính sách này là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn ("Người dùng", "bạn" hoặc "của bạn") và nhà điều hành Trang web này ("Nhà điều hành", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"). Bạn nên đọc Chính sách này để có thể hiểu các loại cookie chúng tôi sử dụng, thông tin chúng tôi thu thập bằng cách sử dụng cookie và cách thông tin đó được sử dụng. Nó cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn liên quan đến việc chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng, lưu trữ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn, hãy xem Chính sách bảo mật.


Cookies là gì?

Cookie là những phần dữ liệu nhỏ được lưu trữ trong các tệp văn bản được lưu trên máy tính của bạn hoặc các thiết bị khác khi các trang web được tải trong trình duyệt. Chúng được sử dụng rộng rãi để ghi nhớ bạn và sở thích của bạn, cho một lần truy cập (thông qua "cookie phiên") hoặc cho nhiều lần truy cập lặp lại (sử dụng "cookie liên tục").

Cookie phiên là cookie tạm thời được sử dụng trong quá trình bạn truy cập vào Trang web và chúng sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt web.

Cookie liên tục được sử dụng để ghi nhớ các tùy chọn của bạn trong Trang web của chúng tôi và vẫn còn trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của bạn ngay cả sau khi bạn đóng trình duyệt hoặc khởi động lại máy tính của mình. Chúng đảm bảo trải nghiệm nhất quán và hiệu quả cho bạn khi truy cập Trang web và Dịch vụ.

Cookie có thể được đặt bởi Trang web ("cookie của bên thứ nhất"), hoặc bởi các bên thứ ba, chẳng hạn như những người phân phát nội dung hoặc cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc phân tích trên Trang web ("cookie của bên thứ ba"). Các bên thứ ba này có thể nhận ra bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và cả khi bạn truy cập một số trang web khác.  bấm vào đây để tìm hiểu thêm về cookie và cách chúng hoạt động.

Chúng tôi sử dụng loại cookie nào?

Cookie cần thiết

Các cookie cần thiết cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể khi truy cập và điều hướng qua Trang web của chúng tôi cũng như sử dụng các tính năng của nó. Ví dụ: những cookie này cho chúng tôi biết rằng bạn đã tạo tài khoản và đăng nhập vào tài khoản đó để truy cập nội dung.

Cookie chức năng

Cookie chức năng cho phép chúng tôi vận hành Trang web và Dịch vụ phù hợp với các lựa chọn của bạn. Ví dụ: chúng tôi sẽ nhận ra tên người dùng của bạn và ghi nhớ cách bạn đã tùy chỉnh Trang web và Dịch vụ trong những lần truy cập sau này.

Cookie phân tích

Những cookie này cho phép chúng tôi và các dịch vụ của bên thứ ba thu thập dữ liệu tổng hợp cho mục đích thống kê về cách khách truy cập của chúng tôi sử dụng Trang web. Những cookie này không chứa thông tin cá nhân như tên và địa chỉ email và được sử dụng để giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn về Trang web.

Tùy chọn cookie của bạn là gì?

Nếu bạn không thích ý tưởng về cookie hoặc một số loại cookie nhất định, bạn có thể thay đổi cài đặt của trình duyệt để xóa cookie đã được thiết lập và không chấp nhận cookie mới. Chuyến thăm internetcookies.com để tìm hiểu thêm về cách thực hiện việc này.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn xóa cookie hoặc không chấp nhận chúng, bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng mà Trang web và Dịch vụ cung cấp.

Các thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách này hoặc các điều khoản của nó liên quan đến Trang web và Dịch vụ bất kỳ lúc nào, có hiệu lực khi đăng phiên bản cập nhật của Chính sách này trên Trang web. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở cuối trang này. Việc tiếp tục sử dụng Trang web và Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó.

Chấp nhận chính sách này

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Chính sách. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Chính sách này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Chính sách này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng cookie của chúng tôi, bạn có thể gửi email chúng ta.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 22 tháng 4 năm 2021

Cookie policy

This cookie policy ("Policy") describes what cookies are and how and they're being used by the our website ("Website" or "Service") and any of its related products and services (collectively, "Services"). This Policy is a legally binding agreement between you ("User", "you" or "your") and this Website operator ("Operator", "we", "us" or "our"). You should read this Policy so you can understand the types of cookies we use, the information we collect using cookies and how that information is used. It also describes the choices available to you regarding accepting or declining the use of cookies. For further information on how we use, store and keep your personal data secure, see our privacy policy.

What are cookies?

Cookies are small pieces of data stored in text files that are saved on your computer or other devices when websites are loaded in a browser. They are widely used to remember you and your preferences, either for a single visit (through a "session cookie") or for multiple repeat visits (using a "persistent cookie").

Session cookies are temporary cookies that are used during the course of your visit to the Website, and they expire when you close the web browser.

Persistent cookies are used to remember your preferences within our Website and remain on your desktop or mobile device even after you close your browser or restart your computer. They ensure a consistent and efficient experience for you while visiting the Website and Services.

Cookies may be set by the Website ("first-party cookies"), or by third parties, such as those who serve content or provide advertising or analytics services on the Website ("third party cookies"). These third parties can recognize you when you visit our website and also when you visit certain other websites. Click here to learn more about cookies and how they work.

What type of cookies do we use?

Necessary cookies

Necessary cookies allow us to offer you the best possible experience when accessing and navigating through our Website and using its features. For example, these cookies let us recognize that you have created an account and have logged into that account to access the content.

Functionality cookies

Functionality cookies let us operate the Website and Services in accordance with the choices you make. For example, we will recognize your username and remember how you customized the Website and Services during future visits.

Analytical cookies

These cookies enable us and third party services to collect aggregated data for statistical purposes on how our visitors use the Website. These cookies do not contain personal information such as names and email addresses and are used to help us improve your user experience of the Website.

What are your cookie options?

If you don't like the idea of cookies or certain types of cookies, you can change your browser's settings to delete cookies that have already been set and to not accept new cookies. Visit internetcookies.com to learn more about how to do this.

Please note, however, that if you delete cookies or do not accept them, you might not be able to use all of the features the Website and Services offer.

Changes and amendments

We reserve the right to modify this Policy or its terms relating to the Website and Services at any time, effective upon posting of an updated version of this Policy on the Website. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. Continued use of the Website and Services after any such changes shall constitute your consent to such changes.

Acceptance of this policy

You acknowledge that you have read this Policy and agree to all its terms and conditions. By accessing and using the Website and Services you agree to be bound by this Policy. If you do not agree to abide by the terms of this Policy, you are not authorized to access or use the Website and Services. 

Contacting us

If you would like to contact us to understand more about this Policy or wish to contact us concerning any matter relating to our use of cookies, you may send an email to us.

This document was last updated on April 22, 2021